Bộ phần nào quan trọng nhất của bàn bida
Bàn bida được cấu thành từ nhiều chi tiết khác nhau